เรียนที่สวีเดน

ระบบการศึกษาสวีเดน

ในสวีเดนรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการศึกษาทุกระดับ และถือว่าเป็นการให้ฟรีแก่ประชาชน ดังนั้นสถาบันการศึกษาในสวีเดนจึงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐเป็นส่วนใหญ่ ระบบการศึกษาของสวีเดนจะแบ่งเป็น 4ระดับใหญ่ ๆ คือ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

นโยบายการศึกษาสวีเดน

ในประเทศสวีเดนกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จัดการศึกษาทุกระดับ ยกเว้นการศึกษาก่อนวัยเรียน สวีเดนจัดการศึกษาภาคบังคับไว้ 9 ปี สำหรับเด็กสวีเดนที่อายุตั้งแต่ 6 หรือ 7 ปีขึ้นไป นโยบายการศึกษาสวีเดนของเด็กแต่ละระดับชั้น มีรายละเอียดดังนี้

ระดับอนุบาลหรือการศึกษาก่อนวัยเรียน

ในประเทศสวีเดนการศึกษาก่อนวัยเรียนไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ ดังนั้นการส่งเด็กเข้าศึกษา ก่อนวัยเรียนจึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ปกครอง

ระดับประถมศึกษา

เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กอายุ 6-12 มีระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี แบ่งเป็นประถมต้น และประถมปลาย

ระดับมัธยมศึกษา

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาภาคบังคับ มีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่นับเป็นการศึกษาภาคบังคับ มีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี มีสาขาวิชาต่าง ๆ 16 สาขาวิชา แบ่งเป็นสายสามัญ 2 โปรแกรม และสายวิชาชีพ 14 โปรแกรม

ระดับอุดมศึกษา

แบ่งเป็น 2 ระดับ

  • Undergraduate มีสองประเภท คือ General Degrees และ Diploma หรือ Certificate
  • General Degree มี 3 ระดับ คือ 
  1. Bachelor’s Degrees เป็นการศึกษาต่อมัธยมปลายใช้เวลาศึกษา 3 ปี 
  2. Master’s Degrees เป็นการศึกษาต่อจากมัธยมปลายหรือหลังจากจบ ป.ตรี ก็ได้ หาก ศึกษาต่อจากมัธยมปลายใช้เวลาเรียน 4 ปี หากหลังจากปริญญาตรีใช้เวลา 1 ปี 
  3. Professional Degrees เป็นการศึกษาต่อในสายวิชาชีพต่าง ๆ

Diploma หรือ Certificate

เป็นการศึกษาต่อจากมัธยมปลายใช้เวลาการศึกษา 2 ปี 

  1. Graduate
  2. Licentiate Degree ใช้เวลาศึกษาและทำวิทยานิพนธ์ 2 ปี
  3. Doctoral Degree ใช้เวลาศึกษาและทำวิทยานิพนธ์ 4 ปี

เรียนต่อสวีเดน

ประเทศสวีเดนจัดว่าเป็นประเทศผู้นำด้านการศึกษา ในปี 2010 จากการจัดอันดับทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโลก มีสถาบันในประเทศสวีเดนถึง 3 แห่ง ที่ติดร้อยอันดับแรกของโลก ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรลงทุนทางด้านการศึกษาในประเทศสวีเดน ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่สวีเดนหรือทางด้านสาขาวิชาชีพอื่น ๆ

เรียนต่อสวีเดนมัธยม

ในสวีเดนระยะเวลาของการศึกษาในระดับมัธยมจะใช้ระยะเวลา 6 ปี และแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ปัจจุบันมีโครงการต่าง ๆ ที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนในสวีเดน อย่างโครงการและเปลี่ยนการให้การสนับสนุนทุนสำหรับการเรียนมัธยมฟรีที่สวีเดน เช่น โครงการ OEC โครงการ AFS เป็นต้น

เรียน ป.ตรี สวีเดนและเรียนโทสวีเดน

การเรียนต่อปริญญาตรีสวีเดน และปริญญาโทสวีเดน จำเป็นที่จะต้องมีผลสอบวัดระดับทางภาษา IELTS และมีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการอยู่อาศัยในสวีเดน ปัจจุบันมีทุนการศึกษามากกว่า 500 ทุนที่มอบให้โดยสถาบันการศึกษาของสวีเดนทุกปี และเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาและนักวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถทำงานควบคู่ไปกับการเรียนได้อีกด้วยหากมีทักษะทางด้านภาษาสวีเดน  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*