Uncategorized

การปฏิรูปการศึกษาไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต

วิวัฒนาการการศึกษาไทย การศึกษาในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ต่างมีวิวัฒนาการเพื่อปรับให้เข้ากับยุคและสมัยของผู้คนในแต่ละยุค ปัจจัยที่ทำให้การศึกษามีวิวัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศ อย่างเช่น ปัจจัยภายในเกิดจากความต้องการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญและทันสมัย ปัจจัยภายนอกเกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งประเทศเองก็มีวิวัฒนาการทางการศึกษาด้วยเช่นกัน การศึกษาในอดีต นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินตอนต้นการศึกษาได้ถูกจัดแบ่งตามเพศ โดยการศึกษาสำหรับผู้ชายจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การศึกษาของฝ่ายอาณาจักร และพุทธจักร […]

No Picture
Uncategorized

สินเชื่อเพื่อการศึกษา 2564

สินเชื่อเพื่อการศึกษาคืออะไร เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษาบุตรหรือผู้ที่ต้องการเงินสนับสนุนการศึกษา ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และยังสามารถกู้ยืมได้มากถึง 80%ของค่าเล่าเรียน สามารถขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ทางไหนบ้าง หากนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ นักศึกษาสามารถขอสินเชื่อได้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศไทยพาณิชย์  สินเชื่อเพื่อการศึกษา กสิกร สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ ออมสิน สินเชื่อเพื่อการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ การสมัครขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถทำได้ผ่านแอป SCB Easy […]

Uncategorized

สินเชื่อพรอมิส พกไว้ยามฉุกเฉิน

สินเชื่อพรอมิสคืออะไร พรอมิสเป็นบริษัทในเครือของ SMBC Consumer Finance  Co.,Ltd ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเงินก้อน ซึ่งทางบริษัทได้มีการส่งเสริมการบริการต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น การขอสินเชื่อเงินสดโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน ซึ่งในส่วนของวงเงินบริษัทจะพิจารณาจากเงินเดินหรือรายได้ของลูกค้าเป็นหลัก เช็คประวัติพรอมิส ในการขอสินเชื่อทุกประเภทจำเป็นต้องมีการเช็คประวัติและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจะทำโดยการตอบคำถามสั้น ๆ 3 ข้อคืออายุ […]

Uncategorized

รายได้พรรคการเมือง

ความหมายหน้าที่และบทบาทของพรรคการเมือง พรรคการเมืองคือองค์กรทางการเมือง ซึ่งรวมบุคคลซึ่งมีแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อส่งบุคคลเข้ารับเลือกตั้งและทำหน้าที่บริหารประเทศตามแนวคิดหรือนโยบายที่สอดคล้องกับแนวคิดหรืออุดมการณ์ของกลุ่ม ในระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่การปฏิรูปประเทศระยะแรกพรรคการเมืองนั้นนับว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญมากและขาดไม่ได้ในการบวนการปกครอง รายได้พรรคการเมืองมาจากไหน รายของพรรคการเมืองนั้นมีหลายทาง เช่น เงินค่าธรรมเนียมบำรุงพรรคการเมือง  การบริจาคเงินให้พรรคการเมือง การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง  เงินสนับสนุนพรรคการเมือง เป็นต้น เงินสนับสนุนพรรคการเมือง เงินสนับสนุนพรรคการเมือง คือเงินที่พรรคการเมืองได้จากการสนับสนุนของรัฐคือกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองซึ่งมีอยู่ 3 […]

Uncategorized

ประชาธิปไตย ในหลวง ร.5

เพราะจุดเริ่มต้นประชาธิปไตย ในหลวง ร.5   เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่หลายคนพยายามค้นหาอย่างจริงจังและเข้มข้น หลายคนจึงมักสงสัยว่าประชาธิปไตย ในหลวง ร.5  มีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นได้อย่างไร  ในหลวง ร.5  ทรงเริ่มคิดค้นโดยผ่านกระบวนการทางด้านยุทธศาสตร์ความคิดเป็นอย่างไร หรือเอาต้นแบบมาจากไหน เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้  มักเป็นเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้ไม่น้อยเลยทีเดียว  โดยวันนี้เราก็มีเรื่องราวน่าสนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย ในหลวง ร.5 ฉบับเข้าใจง่ายๆ […]

Uncategorized

การปฏิรูปการเมืองการปกครอง สมัยรัชกาลที่ ๕

ช่วงการปกครองในสมัยรัชการเป็นช่วงที่วัฒนธรรมจากตะตกเริ่มเข้ามามอิทธิพลในประเทศ ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดการปฏิรูปบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ การปฏิรูปบ้านเมืองใน สมัยรัชกาลที่๕ แบ่งเป็นกี่ระยะอะไรบ้าง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ การปฏิรูประยะแรก และการปฏิรูประยะหลัง การปฏิรูปประเทศระยะแรก การปฏิรูปประเทศในระยะแรก รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์ ซึ่งศภาทั้งสองนี้มีหน้าที่ในการออกกฎหมายและยกเลิกกฎหมาย  รวมไปถึงยกเลิกประเพณีโบราณต่าง ๆ […]

Uncategorized

ความแตกต่างระหว่างการเมืองและการปกครอง

การเมืองคืออะไร การเมือง หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ สถาบันและองค์กรในสังคม ซึ่งรวมไปถึงการช่วงชิงอำนาจการต่อสู้แย่งชิงกันของกลุ่มผลประโยชน์ ที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อแสวงหาอำนาจ ซึ่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมหรือส่วนใหญ่ของสังคม นอกจากนี้ความหมายของการเมือง คือ Pantip เว็บบอร์ดยังมีการให้ความหมายว่า และเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรที่มี ให้เกิดประโยชน์  การปกครองคืออะไร การปกครองหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร วางกฎระเบียบ กฎเกณฑ์สำหรับสังคม เพื่อสร้างความเสมอภาค […]

Uncategorized

ฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวาการเมืองไทย

การเมืองฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวา คืออะไร ฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวา Pantip เว็บบอร์ดได้มีการพูดถึงและระบุข้อมูลไว้ดังนี้ คำว่าการเมืองฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวาภาษาอังกฤษเรียกว่า left-right politics เป็นระบบจำแนกจุดยืน อุดมการณ์ทางการเมืองและพรรคการเมือง การเมืองฝ่ายซ้ายและขวามักจะถูกนำเสนอว่าขัดแย้งกัน แต่ในความเป็นจริงแนวคิดหรือจุดยืนของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มอาจมีจุดยืนฝ่ายซ้ายในประเด็นหนึ่งและมีจุดยืนฝ่ายขวาในอีกประเด็นหนึ่งก็ได้ ซึ่งคำว่า ขวา ซ้ายในมุมมองทางการเมืองและเศรษฐกิจกิจนั้นได้ปรากฏครั้งแรกในยุคปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 ซึ่งฝ่ายซ้ายจะเรียกว่า […]

Uncategorized

เรียนที่สวีเดน

ระบบการศึกษาสวีเดน ในสวีเดนรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการศึกษาทุกระดับ และถือว่าเป็นการให้ฟรีแก่ประชาชน ดังนั้นสถาบันการศึกษาในสวีเดนจึงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐเป็นส่วนใหญ่ ระบบการศึกษาของสวีเดนจะแบ่งเป็น 4ระดับใหญ่ ๆ คือ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา นโยบายการศึกษาสวีเดน ในประเทศสวีเดนกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จัดการศึกษาทุกระดับ ยกเว้นการศึกษาก่อนวัยเรียน สวีเดนจัดการศึกษาภาคบังคับไว้ 9 ปี สำหรับเด็กสวีเดนที่อายุตั้งแต่ 6 […]

Uncategorized

ลักษณะของประชาธิปไตย

1. ประชาธิปไตยทางตรง หรือเรียกว่าประชาธิปไตยบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยทางตรง โดยรูปแบบของรัฐที่ให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง รวมไปถึงการร่างกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการใช้ประชาธิปไตยทางตรงนี้สามารถใช้ในเชิงปฏิบัติได้ในเฉพาะสังคมขนาดเล็ก ๆ ที่มีสมาชิกจำนวนน้อย ข้อดีข้อเสียประชาธิปไตยทางตรง ข้อดี สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สามารถแสดงเหตุผลและความคิดเห็นได้อย่างลึกซึ้ง ข้อเสีย มีความล่าช้า สามารถนำมาใช้ในเชิงปฏิบัติได้เพียงในเฉพาะกลุ่มหรือสังคมเล็ก ๆ ไม่เหมาะ สำหรับการนำมาใช้ในกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ วิธีใดบ้างที่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง […]