ความแตกต่างระหว่างการเมืองและการปกครอง

การเมืองคืออะไร

การเมือง หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ สถาบันและองค์กรในสังคม ซึ่งรวมไปถึงการช่วงชิงอำนาจการต่อสู้แย่งชิงกันของกลุ่มผลประโยชน์ ที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อแสวงหาอำนาจ ซึ่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมหรือส่วนใหญ่ของสังคม นอกจากนี้ความหมายของการเมือง คือ Pantip เว็บบอร์ดยังมีการให้ความหมายว่า และเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรที่มี ให้เกิดประโยชน์ 

การปกครองคืออะไร

การปกครองหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร วางกฎระเบียบ กฎเกณฑ์สำหรับสังคม เพื่อสร้างความเสมอภาค เป็นธรรมแก่สังคม เพื่อให้สังคมมีความสงบสุข หรือเพื่อให้เกิดการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เป็นการใช้อำนาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศ การปกครองนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น การปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครองแบบเผด็จการ นอกจากนี้การปกครองยังมีหลายระดับ เช่น การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความหมายของการเมืองการปกครอง

การเมืองการปกครอง นั้นมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกล่าวคือการปกครองจะต้องอาศัยอำนาจซึ่งก็คือการเมืองจึงจะดำเนินการปกครองได้สำเร็จ ดังนั้นการศึกษาเรื่องการเมืองการปกครองจึงหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรที่ใช้อำนาจ และระเบียบกฎเกณฑ์การใช้อำนาจทางการบริหาร

ความสำคัญของการเมืองการปกครอง

การเมืองและการปกครองเป็นเรื่องที่จำเป็นและมีความสำคัญกับมนุษย์ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับมนุษย์ ในสถานภาพของมนุษย์หนึ่งคนสามารถอยู่ในของสถานะของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง เช่น ในสังคมของครอบครัวมีสถานะเป็นผู้ปกครอง แต่ในสังคมของการทำงานอาจมีสถานะเป็นผู้ถูกปกครอง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง เพื่อที่จะสามารถปรับตัวได้และมีประโยชน์ต่อสังคม

ความสัมพันธ์ของการเมืองกับสิ่งต่างในสังคมไทย

ความสัมพันธ์ของการเมืองกับสิ่งต่าง ๆ ในสังคมนั้นเป็นสิ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องของการบริหารจัดการสังคม และสังคมจะเป็นไปในทิศทางใดจึงขึ้นอยู่กับการบริหารของการเมือง ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของการเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ของการเมืองกับเศรษฐกิจ เศรษฐกิจกับการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้  สภาพของเศรษฐกิจสามารถบ่งชี้ได้ว่าการบริหารงานของนักการเมืองนั้นมีการพัฒนาหรือด้อยพัฒนา ตัวอย่างเช่น สภาพเศรษฐกิจที่ดีจะช่วยลดปัญหาทางด้านอื่น ๆ ในสังคม เช่น ปัญหาทางด้านอาชญากรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเมืองการปกครองที่มีประสิทธิภาพ หรือความสัมพันธ์ของการเมืองการปกครองกับวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด นโยบายของรัฐก็มีส่วนด้วยเช่นกัน  

 สรุปการเมืองการปกครอง

การเมืองการปกครองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการปกครองในการบริหารประเทศ  เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม การที่มนุษย์มาอยู่รวมกันในสังคม สังคมหนึ่งจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปกครองเกิดขึ้น เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาและดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน  นอกจากนี้การเมืองการปกครองยังมีความเกี่ยวข้องกับสังคมในทุก ๆ ด้าน สังคมจะมีการพัฒนาหรือด้อยพัฒนาก็ขึ้นอยู่กับการบริหารงานของการเมืองการปกครอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*