รายได้พรรคการเมือง

ความหมายหน้าที่และบทบาทของพรรคการเมือง

พรรคการเมืองคือองค์กรทางการเมือง ซึ่งรวมบุคคลซึ่งมีแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อส่งบุคคลเข้ารับเลือกตั้งและทำหน้าที่บริหารประเทศตามแนวคิดหรือนโยบายที่สอดคล้องกับแนวคิดหรืออุดมการณ์ของกลุ่ม ในระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่การปฏิรูปประเทศระยะแรกพรรคการเมืองนั้นนับว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญมากและขาดไม่ได้ในการบวนการปกครอง

รายได้พรรคการเมืองมาจากไหน

รายของพรรคการเมืองนั้นมีหลายทาง เช่น เงินค่าธรรมเนียมบำรุงพรรคการเมือง  การบริจาคเงินให้พรรคการเมือง การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง  เงินสนับสนุนพรรคการเมือง เป็นต้น

เงินสนับสนุนพรรคการเมือง

เงินสนับสนุนพรรคการเมือง คือเงินที่พรรคการเมืองได้จากการสนับสนุนของรัฐคือกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองซึ่งมีอยู่ 3 ช่องทางคือ เงินสนับสนุนรายปีแก่พรรคการเมือง การจัดสรรเงินสมทบแก่พรรคการเมืองที่รับบริจาค การสนับสนุนค่าไปษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าสำนักงานพรรคการเมือง ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมหรือหาเสียง ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น ในปี 2563 เงินสนับสนุนพรรคการเมือง 2563 นี้ คณะกรรมการกองทุนเพ่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้มีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองทั้งสิ้น 68 พรรคการเมือง รวมวงเงินทั้งสิ้น 120,087,841.85 บาท ตามหลักเกณฑ์มาตรา 83 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

การบริจาคเงินให้พรรคการเมือง

เงินบริจาคพรรคการเมืองสามารถมาจากภาคเอกชนได้ อาจเป็นโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ โดยมีมาตราการดังนี้ 

  1. การบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องเปิดเผยผู้บริจาคและสามารถตรวจสอบได้ และห้ามไม่ให้ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือสมาชิกผู้ใด รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ปรากฏชื่อผู้บริจาคหรือที่บริจาคให้เป็นการส่วนตัว
  2. การบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต้องเปิดเผยชื่อผู้บริจาคแก่สาธารณะชน
  3. การบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องบริจาคโดยวิธีสั่งจ่ายเป็นตั๋วแลกแลกเงินหรือเช็คขีดคร่อม
  4. การบริจาคโดยแสดงเจตนาในแบบแสดงแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีให้กระทำได้โดยผู้เสียภาษีแต่ละคนอาจระบุชื่อพรรคการเมืองที่ประสงค์จะบริจาคภาษีให้ได้ 1 พรรคการเมือง ปีละ 100 บาท และมิให้นำไปหักเป็นค่าลดหย่อน
  5. ห้ามไม่ให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบริจาคให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี
  6. ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากรได้ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่เกินปีละ 5,000 บาท นิติบุคคล ไม่เกินปีละ 20,000 บาท

อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองคือ?

อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง คือสิทธิที่ผู้เสียเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภาระภาษีสามารถเลือกได้ว่าอยากให้เงินภาษีของตัวเองที่เสียไปนั้นไปเป็นเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็ได้ในวงเงินไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง สูงสุดไม่เกิน 500 บาท และจะต้องแสดงเจตนาผ่านการยื่นภาษีเท่านั้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*